Sound Barrier (Vietnam + UK): Final Presentation

Sound Barrier (Vietnam + UK): Final Presentation


Sound Barrier (Vietnam + UK): Exquisite Noise

Sound Barrier (Vietnam + UK): Exquisite Noise

Exquisite Noise | Mờ âm | A Vietnam/UK Research

[Mời kéo xuống để xem bản Tiếng Việt]

𝐄𝐱𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐍𝐨𝐢𝐬𝐞 | 𝐌𝐨̛̀ 𝐚̂𝐦 is an intimate web presentation of the online research project between dance artists from Van Huynh Company (UK) and MORUA ARTS PROJECT (Vietnam). Their research is based on the exploration of what Dam Van Huynh refers to as “physical sound art” and the relationship between movement & sound. This short R&D looks at how movement can extend sound art into performance, placing both forms as subjects within the art making process: not just as an accompaniment but as an equal part of the performance and at times even as the origin of it. The Vietnam/UK teams have collected materials throughout this R&D under the project name “Sound Barrier” which are accessible on our blog (link below), giving further insight into our research process.

The presentation will start with a short workshop/warm-up session led by moderator/dramaturge Dat Nguyen inviting attendants into our process.

🌞𝐃𝐚𝐭𝐞: 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐝𝐚𝐲 𝟏𝟗 𝐉𝐮𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏

⏰𝐓𝐢𝐦𝐞: 𝟏𝟔:𝟎𝟎 𝐆𝐌𝐓+𝟕; 𝟏𝟎:𝟎𝟎 𝐁𝐒𝐓

🎤𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫: 𝐃𝐚𝐭 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧

🏦 𝐕𝐞𝐧𝐮𝐞: 𝐀 𝐙𝐨𝐨𝐦 𝐥𝐢𝐧𝐤 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 your 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥 address shortly before the presentation. Check your spam folder closer to the date in the event you cannot find our email.

🏦𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐇𝐄𝐑𝐄: https://tinyurl.com/exquisitenoise 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕𝐭𝐡 𝐉𝐮𝐧𝐞, 𝟐𝟎𝟐𝟏.

 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡:

Over the past 6 months, our UK and Vietnam teams have been meeting regularly over the internet to research together about the connections between movement and sound. The starting question was: “In the context of a pandemic, how can expression be shared when new barriers are being erected?”

The artists experiment with the concept of noise/sound as an agent for change in the form of physical sound art as a medium, especially the ways that sound blurs boundaries but also challenges hierarchies. Change is defined within this context as creating visibility and encouraging the amplification of the voice.

Sound, in this research, experiments and operates simultaneously as something materially produced within social and technological relations and something interpreted and imagined. The dancers are led by dance artists Dam Van Huynh and Ngo Thanh Phuong to immerse themselves in the concept and embody it through the use of found objects and collected sound recordings.

 

👉𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐬:

𝑫𝒂𝒎 𝑽𝒂𝒏 𝑯𝒖𝒚𝒏𝒉 (𝒍𝒆𝒂𝒅 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕, 𝑼𝑲)
𝑵𝒈𝒐 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 (𝒍𝒆𝒂𝒅 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕, 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎)
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑯𝒂 𝑿𝒖𝒂𝒏 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 (𝒍𝒆𝒂𝒅 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕'𝒔 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕, 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎)
𝑻𝒐𝒎𝒎𝒂𝒔𝒐 𝑷𝒆𝒕𝒓𝒐𝒍𝒐 (𝒅𝒂𝒏𝒄𝒆𝒓, 𝑼𝑲)
𝑲𝒊𝒏𝒈𝒔𝒂𝒏 𝑺𝒂𝒏 𝑳𝒐 (𝒅𝒂𝒏𝒄𝒆𝒓, UK)
𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 (𝒅𝒂𝒏𝒄𝒆𝒓, 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎)
𝑻𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈 𝑳𝒆 (𝒅𝒂𝒏𝒄𝒆𝒓, 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎)
𝑫𝒂𝒕 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏 (𝑫𝒓𝒂𝒎𝒂𝒕𝒖𝒓𝒈, 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎)
𝑷𝒊𝒆𝒓𝒓𝒆 𝑷𝒂𝒍𝒍𝒖𝒆𝒕 (𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒆𝒓, 𝑼𝑲)
𝑹𝒆𝒅 (𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒆𝒓, 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎)

👉𝐅𝐮𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐬:
www.damvanhuynh.com/sound-barrier-vietnam-uk
https://www.facebook.com/moruaarts
https://www.facebook.com/VanHuynhCompany

𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐢𝐬 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐓𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐫𝐢𝐭𝐢𝐬𝐡 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐜𝐢𝐥

We would like to extend our sincere gratitude to the British Council for making this research happen. Thank you ChU Studio for being our second home in Hoi An and Centre 151 for being our home in London.

#BritishCouncilCTC #CultureConnectsUs #SoundBarrier #ExquisiteNoise
--------------------------------------------------------

𝐄𝐱𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐍𝐨𝐢𝐬𝐞 | 𝐌𝐨̛̀ 𝐚̂𝐦 là một chiều chia sẻ thân mật về dự án nghiên cứu trực tuyến giữa các nghệ sĩ chuyển động đến từ Đoàn múa Văn Huỳnh (Vương quốc Anh) và MORUA (Hội An, Việt Nam). Nghiên cứu này dựa trên việc khám phá những gì Đàm Văn Huynh gọi tên là “nghệ thuật âm thanh vật lý” (physical sound art) và mối quan hệ giữa âm thanh và chuyển động. Quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngắn ngày này xem xét khả năng chuyển động mở rộng nghệ thuật âm thanh trong trình diễn,  đặt cả hai hình thức này làm chủ thể của quá trình sáng tạo: không chỉ là thành tố phụ họa mà là những yếu tố có giá trị ngang nhau trong một màn trình diễn và đôi khi, là chính khởi nguyên của nó.  Các nghệ sĩ đến từ Việt Nam/Vương quốc Anh đã thu thập nhiều tư liệu trong suốt quá trình nghiên cứu với tên gọi ban đầu của dự án là “Đường biên âm thanh” (Sound Barrier) - có thể truy cập trực tiếp trên trang blog chính thức phía dưới, cung cấp nhiều thông tin về quá trình nghiên cứu của chúng tôi.

Buổi trò chuyện sẽ khởi đầu bằng workshop âm thanh của người điều phối/dramaturge Đạt Nguyễn.

🌞𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲, 𝟏𝟗 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟔, 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏

⏰𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟏𝟔:𝟎𝟎 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦; 𝟏𝟎:𝟎𝟎 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐀𝐧𝐡;

🎤𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢: Đ𝐚̣𝐭 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧

🏦Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐙𝐨𝐨𝐦 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́

🏦Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐚̣𝐢 Đ𝐀̂𝐘: https://tinyurl.com/exquisitenoise 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟕 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟔, 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏

 

👉𝐊𝐡𝐨̛̉𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠:

Trong suốt 6 tháng vừa qua, các nghệ sĩ đến từ Việt Nam và Vương quốc Anh/Hồng Kông đã thực hiện nhiều chuyến phiêu du trực tuyến qua zoom để gặp gỡ và cùng nghiên cứu về những khả năng khác của cơ thể - chuyển động và âm thanh. Chúng tôi khởi đi từ câu hỏi: “Trong bối cảnh đại dịch, bằng cách nào ta có thể chia sẻ những biểu đạt cá nhân khi những đường biên được vạch ra ngày một nhiều?”

Các nghệ sĩ tham gia dự án thực hiện nhiều thử nghiệm với ý tưởng về âm thanh/tiếng ồn (noise) như là khả năng biến dịch trong hình thức sắp đặt nghệ thuật âm thanh (physical sound art) như một phương tiện, đặc biệt trong cách âm thanh làm mờ các đường biên, cũng như thách thức các hệ thống thứ bậc. Trong bối cảnh này, sự thay đổi được định nghĩa thông qua khả năng làm cho những âm/giọng được nghe/thấy.

Âm thanh, trong nghiên cứu này, là những chất liệu được tạo ra từ các quan hệ xã hội và công nghệ, đồng thời, là những chất liệu đến từ các diễn dịch và tưởng tượng. Các nghệ sĩ được dẫn dắt bởi biên đạo múa Đàm Văn Huỳnh và Ngô Thanh Phương để đắm mình vào những ý niệm và biểu đạt chúng thông qua những thử nghiệm với các vật thể và những đoạn ghi âm lượm lặt.

 

👉𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧:

Đàm Văn Huỳnh (biên đạo múa, Vương quốc Anh)
Ngô Thanh Phương (biên đạo múa, Việt Nam)
Nguyễn Hạ Xuân Nguyên (trợ lý biên đạo, Việt Nam)
Tommaso Petrolo (vũ công, Vương quốc Anh)
Kingsan San lo (vũ công)
Nguyễn Hoàng Anh (vũ công, Việt Nam)
Thương Lê (vũ công, Việt Nam)
Pierre Palluet (sản xuất, Vương quốc Anh)
Red (sản xuất, Việt Nam)

👉𝐓𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢̃ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚̂𝐲
www.damvanhuynh.com/sound-barrier-vietnam-uk
https://www.facebook.com/moruaarts/
https://www.facebook.com/VanHuynhCompany

Dự án được tài trợ bởi Hội đồng Anh thông qua chương trình Connection Through Culture.

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Hội đồng Anh vì đã nâng đỡ những bước đi đầu tiên của dự án. Cám ơn ChU studio (Hội An) và Centre 151 (Vương Quốc Anh) vì đã trở thành những ngôi nhà thứ hai của dự án.

#BritishCouncilCTC #CultureConnectsUs #SoundBarrier #ExquisiteNoise


Sound Barrier (Vietnam + UK): Exchange sessions

Sound Barrier (Vietnam + UK): Exchange sessions


Sound Barrier (Vietnam + UK): Visuals 2

Sound Barrier (Vietnam + UK): Visuals 2

Vietnam Team - Visuals

UK Team - Visuals


Sound Barrier (Vietnam + UK): Sound collection 2

Sound Barrier (Vietnam + UK): Sound collection 2


Sound Barrier (Vietnam + UK): Sound Sculptures

Sound Barrier (Vietnam + UK): Sound Sculptures


Sound Barrier (Vietnam + UK): Video collection from UK Team 2

Sound Barrier (Vietnam + UK): Video collection from UK Team 2


Sound Barrier (Vietnam + UK): introduction

Sound Barrier (Vietnam + UK): introduction

Connections Through Culture  (CTC) is an arts grants programme run by the British Council in the UK and East Asia. It was established in August 2019 in Southeast Asia to provide grants to residents of the UK, Indonesia, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Thailand and Vietnam from the following groups: Artists, Cultural and arts professionals, Representatives of art collectives, creative hubs, networks or organisations, and Researchers. For the 2020-2021 part of the programme, the British Council supports online collaboration projects between Southeast Asia and the UK. Available grants in 2020 in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam.  It was created to further international face-to-face discussions needed to develop projects beyond initial expressions of interest. www.britishcouncil.vn

Sound Barrier (Working Title)

This collaboration between dance artists Dam Van Huynh (Van Huynh Company) and Ngo Thanh Phuong (MORUA) will allow us to answer the question “In the context of a pandemic, how can expression be shared when new barriers are being erected?”

We will experiment with the concept of physical sound art as a medium, especially the ways that sound blurs boundaries but also challenges hierarchies.
Sound, in this proposal experiments and operates simultaneously as something materially produced within social and technological relations and something interpreted and imagined. The project will dissect and question the voice, not simply as words uttered but instead as sounds shaped, heard, evaluated, and then collided together to form sense and (non)sense furthering an insistence on freedom of form and more importantly freedom of the self.
We will ask the performers to immerse themselves in the concept and embody it through the use of found objects, collected sound recordings.

Ngo Thanh Phuong - Choreographer

© Lâm Hiếu Thuận

Ngo Thanh Phuong is a Vietnam based choreographer, performer and recognised leader in her field. Her work is steeped in a constant search for experimentation and pushing the boundaries of movement expression.

After graduating in 2008 from the Folkwang Hochschule in Essen - Germany, Phuong returned to Vietnam to collaborate with Ea Sola Dance Company. She then joined the acclaimed Arabesque Dance Company as one of their leading choreographers and started to collaborate with many artists across disciplines. She founded Open Stage Project, designed to help performing artists experiment with new ideas and connect with audiences. Her experimental work Erasable was supported by the Danish Cultural Development and Exchange Fund (2012).

In 2015, she cooperated with A O Show creators and participated in the choreography of The Mist. Over the years, Phuong has built strong connections and a shared vision with Lune Production’s artistic team. She now plays a central role as choreographer for Teh Dar, the latest cultural new circus spectacle of Lune Production.

Phuong received the Best Choreography Award in 2012 at the International Modern Dance competition in Korea. She is the recipient of various choreographic residencies such as Cleveland Foundation in Ohio, USA (2014); Asian Cultural Council fellowship in New York including a residency at American Dance Festival in North Carolina and a residency in collaboration with a composer at The Pocantico Center, USA (2016).

Since 2017, she focused her research on the relationship between native culture and contemporary culture, a bridge between traditional mind and contemporary life. She worked with the natives from Tay Nguyen highlands for Thoai and from Champa for Palao. In 2020 she founded MORUA Arts residency project based in Hoi An and her most recent work is X-Project.

Dam Van Huynh - Choreographer

Dam Van Huynh

© Lâm Hiếu Thuận

Originally from Southern Vietnam, Dam Van Huynh is a UK/Hong Kong based dancer/choreographer. As a child refugee, his family and he fled Vietnam after the war and settled in the USA where Dam was raised. He founded his own dance company in 2008, Van Huynh Company.
Dam was appointed Artistic Director of Centre 151 in 2016 - a vibrant hub for culture, arts and community based in East London. He is the Associate Director of Dance Bridges Festival - biennial dance festival taking place in Kolkata, India. 
His work is an implicit and ongoing attempt to synthesise the most dynamic and revolutionary facets of the dual aspects of his Vietnamese heritage and Western influences harmoniously informing a personal and creative expression.

Dam graduated from The Boston Conservatory at Berklee and has worked as a performer with various companies including The Nevada Ballet, Merce Cunningham, Portugal’s Companhia de Dança Contemporânea, Richard Alston, Phoenix Dance Theatre.

As an award-winning choreographer, his works are performed internationally and include commissions from National Dance Company of Mexico (CEPRODAC), Unlock Dancing Plaza (Hong Kong), British Museum, Fóramen M. Ballet (Mexico). His latest creations include Đẹp, Under This Weight, Gesundheit! and Groovething.

Dam has collaborated with a wide range of composers including Elaine Mitchener, Martyna Poznanska, David Toop, Jamie Hamilton, Hannah Kendall, Tansy Davies, Rie Nakajima, Dai Fujikura, George Lewis, Jason Yarde, Laure M. Heindl, Matana Roberts. He directed his first opera in 2015 Of Leonardo da Vinci and has since then collaborated with Mitchener on commissions by MaerzMusik and Donaueschinger Musiktage. He worked as Movement Director for Tom Morris and Lee Hall at The National Theatre. Future engagements include: Van Huynh Company new creation Re:birth, Robert Rauschenberg Residency, creative residency with Festival Oriente Occidente.

MORUA

MORUA ARTS PROJECT (MAP) is an independent, non-profit project founded by choreographer Ngo Thanh Phuong in January 2020. The first explosion of this art project is MUARUA – an artist-in-residence program focusing on performing/performance art in Hoi An, Vietnam. MORUA means “somewhere”, a symbol for the space-in-between, the space of experiments and process. MORUA is eager to create a focused space and time for arts practitioners to develop new works. MORUA is a moveable playground for choreographers and performing artists to develop their interdisciplinary works as well as to share their own movement methods.

Facebook Page: MORUA

Van Huynh Company

Van Huynh Co.

The company was formed in 2008 as a creative base to support Dam Van Huynh’s work and collaborations. Located in Hackney – East London, it is also the creative driving force of Centre 151, promoting arts/culture and community integration at every level.
The company aims to be a multifaceted hub where talent is nurtured and allow every artist involved to develop further. The wide range and variety of works produced by the company advocates for an inclusive dance community pushing the boundaries of contemporary dance.
An extremely versatile choreographer, Dam is interested in individual personalities and works across cultures with artists from diverse backgrounds.

Facebook Page: Van Huynh Company


Sound Barrier (Vietnam + UK): Visuals

Sound Barrier (Vietnam + UK): Visuals

Vietnam Team

UK Team


Sound Barrier (Vietnam + UK): Video collection from UK Team

Sound Barrier (Vietnam + UK): Video collection from UK Team